[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

Unity Camp Year-9

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมค่าย Unity Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 9 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในสถาบัน มีความรักสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อน มีจิตอาสาต่อสังคม สร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดกับนักเรียน
เรียนรู้ความหลากหลายของการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน และการทำงานเป็นทีมซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตต่อไป โดยในปีการศึกษา 2567 นี้ ได้จัดกิจกรรมณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

DSC_9751
DSC_9752
DSC_9753
DSC_9754
DSC_9769
DSC_9771
DSC_9790
DSC_9815
DSC_9826
DSC_0001
DSC_0056
DSC_0058
DSC_0089
DSC_9762
DSC_9769
DSC_9786
DSC_9790
DSC_9806
DSC_9813
DSC_9825
DSC_9860
DSC_9871
DSC_9933
DSC_9994
previous arrow
next arrow