[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ประชุม-สัมมนาบุคลากร เตรียมความพร้อมในการเปิด ปีการศึกษา 2567

งานทรัพยากรมนุษย์ จัดการประชุม-สัมมนา เปิดปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ ทั้งนี้บุคลากรทุกคน ได้รับการอบรมในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียน

ครูต่างชาติ หัวข้อ Curriculum, Lesson Plan and Lesson Design
ครูไทยและครูสนับสนุน หัวข้อ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ภายในองค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษา

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

IMG_1353
IMG_1359
IMG_1363
IMG_1376
IMG_1377
IMG_1380
IMG_1382
IMG_1383
IMG_1384
IMG_1385
IMG_1386
IMG_1387
IMG_1389
IMG_1391
IMG_1398
IMG_1399
IMG_1400
IMG_1405
IMG_1409
IMG_1413
IMG_1417
IMG_1422
IMG_1424
IMG_1428
IMG_1435
IMG_1442
IMG_1449
IMG_1455
IMG_1464
IMG_1465
IMG_1473
IMG_1475
IMG_1512
IMG_1517
IMG_1518
IMG_1525
IMG_1527
IMG_1532
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_1
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_4
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_15
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_18
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_21
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_28
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_31
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_33
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_37
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_52
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_54
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_55
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_57
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_60
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_64
LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_73
previous arrow
next arrow