[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
May 10, 2024

Day

งานทรัพยากรมนุษย์ จัดการประชุม-สัมมนา เปิดปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ ทั้งนี้บุคลากรทุกคน ได้รับการอบรมในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียน ครูต่างชาติ หัวข้อ Curriculum, Lesson Plan and Lesson Design ครูไทยและครูสนับสนุน หัวข้อ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ภายในองค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 IMG_1353IMG_1359IMG_1363IMG_1376IMG_1377IMG_1380IMG_1382IMG_1383IMG_1384IMG_1385IMG_1386IMG_1387IMG_1389IMG_1391IMG_1398IMG_1399IMG_1400IMG_1405IMG_1409IMG_1413IMG_1417IMG_1422IMG_1424IMG_1428IMG_1435IMG_1442IMG_1449IMG_1455IMG_1464IMG_1465IMG_1473IMG_1475IMG_1512IMG_1517IMG_1518IMG_1525IMG_1527IMG_1532LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_1LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_4LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา...
Read More