[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
May 2024

Month

ในวันคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมความเป็นผู้นำในด้านการปกครอง มีความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยมีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรค Have Incredible Vision และ พรรค Aspect บรรยากาศการเลือกตั้งเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ในการใช้สิทธิ์ของตนเองเพื่อเลือกพรรคที่ตนชื่นชอบเริ่มเปิดการเลือกตั้ง เวลา 08.10 – 09.00 น. และเริ่มนับคะแนน...
Read More
งานสุขอนามัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชัยทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตั้งแต่ในวัยเรียน และเป็นการบันทึกพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 IMG_E1658IMG_E1664IMG_E1673IMG_E1690IMG_E1696IMG_E1710IMG_E1725IMG_E1727IMG_E1732IMG_E1733IMG_E1743IMG_E1745IMG_E1751IMG_E1761IMG_E1766IMG_E1779IMG_E1791IMG_E1800IMG_E1803IMG_E1806IMG_E1809IMG_E1814IMG_E1824IMG_E1826IMG_E1832IMG_E1837IMG_E1842IMG_E1855IMG_E1860IMG_E1867IMG_E1872IMG_E1877IMG_E1878IMG_E1879IMG_E1887IMG_E1889IMG_E1892IMG_E1893IMG_E1895IMG_E1903
Read More
งานทรัพยากรมนุษย์ จัดการประชุม-สัมมนา เปิดปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ ทั้งนี้บุคลากรทุกคน ได้รับการอบรมในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียน ครูต่างชาติ หัวข้อ Curriculum, Lesson Plan and Lesson Design ครูไทยและครูสนับสนุน หัวข้อ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ภายในองค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 IMG_1353IMG_1359IMG_1363IMG_1376IMG_1377IMG_1380IMG_1382IMG_1383IMG_1384IMG_1385IMG_1386IMG_1387IMG_1389IMG_1391IMG_1398IMG_1399IMG_1400IMG_1405IMG_1409IMG_1413IMG_1417IMG_1422IMG_1424IMG_1428IMG_1435IMG_1442IMG_1449IMG_1455IMG_1464IMG_1465IMG_1473IMG_1475IMG_1512IMG_1517IMG_1518IMG_1525IMG_1527IMG_1532LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_1LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา 2567_๒๔๐๕๑๐_4LINE_ALBUM_สัมมนาครูไทย ปีการศึกษา...
Read More