[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

👍ขอแสดงความยินดี กับ “นายวสวัตติ์ เกียกิตติวงศ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร