[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
January 17, 2024

Day

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 และโรงเรียนยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “ความรู้จากต้นจาก” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย IMG_8991IMG_E8946IMG_E8965IMG_E9014IMG_E9017IMG_8992IMG_8996IMG_8999IMG_8979IMG_8977S__2932743_0S__2924622_0S__2924592_0S__2924595_0S__2924597_0S__2924599_0S__2924600_0S__2924602_0S__2924603_0S__2924604_0S__2924605_0S__2924609S__2924619_0S__2924621_0S__2924591_0S__2924590_0S__2924588_0S__2924585_0S__2924582_0S__2924581_0S__2924580_0S__2924578_0S__2924572_0S__2924570_0S__2924563_0S__2924562_0S__2916362_0S__2916363_0S__2916364_0S__2916365_0S__2916367_0S__2916369_0S__2916370_0S__2916371_0S__2916374_0S__2916375_0S__2924553_0S__2924555_0S__2916360_0S__2916359_0S__2916358_0S__2916357_0S__2916356_0
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกับพิธีการแสดงกตเวทิตาจิต แด่คุณครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูเกษียณ 169A0200169A0204169A0205169A0210169A0212169A0219169A0222169A0236169A0239169A0251169A0254DSC_8379DSC_8384DSC_8388DSC_8403DSC_8405DSC_8406DSC_8412DSC_8416DSC_8417DSC_8419DSC_8420DSC_8422DSC_8431DSC_8434IMG_8805คุรุปูชนีย
Read More
ขอแสดงความยินดี กับ “นายวสวัตติ์ เกียกิตติวงศ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
Read More
เมื่อวันอังคารที่ 9 –วันศุกร์ที่ – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย         เนื่องด้วยมูลนิธิฯ ได้มีนโยบายการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทุกโรงเรียน ให้มีคุณภาพก้าวไปสู่โรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล และพร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ สมศ.โดยคณะกรรมการมาตรฐานฯ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ หัวน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน...
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โดยให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ “อาชีพในฝัน” ร่วมกับกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนได้ร่วมเล่นและลุ้นของรางวัลต่างๆมากมายภายในงาน 204737_0 – Copy204745_0 – Copy276101_0 – Copy276203_0 – Copy276206_0 – Copy276210_0 – Copy276323_0 – Copy276331_0 – Copy276332_0 – Copy276334_0 –...
Read More
บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 5 และ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ภายใต้ธีมงาน Color Party 2024 LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_1LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_2LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_4LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_20LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_42LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_48LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_73LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_77LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_80LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_89LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_118LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_121LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_122LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_123LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_129LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_130LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_131LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_135LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_137LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_139LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_142LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_144LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_146LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_151LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_153LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_156LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_158LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_160LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_161LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_162LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_163LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_164LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_165 LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_3LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_6LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_14LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_17LINE_ALBUM_New...
Read More