[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
January 2024

Month

บรรยากาศงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด FRATELLI TUTI สื่อถึงความเป็นพี่เป็นน้องกัน ที่ต่อให้เป็นเกมส์การแข่งขันแต่เมื่อสิ้นสุดลงแล้วความเป็นพี่เป็นน้องกันจะยังคงอยู่เสมอ 169A0259169A0262169A0263169A0272169A0274169A0276 – Copy169A0277169A0279 – Copy169A0289169A0292169A0293169A0294169A0295169A0296169A0298169A0299169A0302169A0305169A0307169A0310169A0316169A0318169A0329169A0330169A0334169A0342169A0343169A0346169A0349169A0353169A0355169A0366169A0367169A0368169A0369169A0370169A0371169A0378169A0379169A0380169A0387169A0396169A0407169A0415169A0417169A0420169A0421169A0430169A0433169A0438169A0440169A0449169A0457169A0460169A0463169A0465169A0467169A0473169A0479169A0488169A0489169A0498169A0507169A0515169A0529169A0533169A0539169A0542169A0543169A0555169A0559169A0563169A0577169A0578169A0580169A0595169A0596169A0601169A0612169A0614169A0622169A0629169A0636169A0644169A0655169A0668169A0680 – Copy169A0690169A0694169A0698169A0713169A0730 – Copy169A0733169A0736169A0739169A0741169A0743IMG_9049IMG_9051IMG_9055IMG_9058IMG_9071IMG_9080IMG_9087IMG_9110IMG_9116IMG_9135IMG_9159IMG_9174LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_11LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_30LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_34LINE_ALBUM_2024.1.18_๒๔๐๑๑๙_56
Read More
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 และโรงเรียนยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “ความรู้จากต้นจาก” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย IMG_8991IMG_E8946IMG_E8965IMG_E9014IMG_E9017IMG_8992IMG_8996IMG_8999IMG_8979IMG_8977S__2932743_0S__2924622_0S__2924592_0S__2924595_0S__2924597_0S__2924599_0S__2924600_0S__2924602_0S__2924603_0S__2924604_0S__2924605_0S__2924609S__2924619_0S__2924621_0S__2924591_0S__2924590_0S__2924588_0S__2924585_0S__2924582_0S__2924581_0S__2924580_0S__2924578_0S__2924572_0S__2924570_0S__2924563_0S__2924562_0S__2916362_0S__2916363_0S__2916364_0S__2916365_0S__2916367_0S__2916369_0S__2916370_0S__2916371_0S__2916374_0S__2916375_0S__2924553_0S__2924555_0S__2916360_0S__2916359_0S__2916358_0S__2916357_0S__2916356_0
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมกับพิธีการแสดงกตเวทิตาจิต แด่คุณครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูเกษียณ 169A0200169A0204169A0205169A0210169A0212169A0219169A0222169A0236169A0239169A0251169A0254DSC_8379DSC_8384DSC_8388DSC_8403DSC_8405DSC_8406DSC_8412DSC_8416DSC_8417DSC_8419DSC_8420DSC_8422DSC_8431DSC_8434IMG_8805คุรุปูชนีย
Read More
ขอแสดงความยินดี กับ “นายวสวัตติ์ เกียกิตติวงศ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
Read More
เมื่อวันอังคารที่ 9 –วันศุกร์ที่ – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย         เนื่องด้วยมูลนิธิฯ ได้มีนโยบายการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทุกโรงเรียน ให้มีคุณภาพก้าวไปสู่โรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล และพร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ สมศ.โดยคณะกรรมการมาตรฐานฯ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ หัวน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน...
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โดยให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ “อาชีพในฝัน” ร่วมกับกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนได้ร่วมเล่นและลุ้นของรางวัลต่างๆมากมายภายในงาน 204737_0 – Copy204745_0 – Copy276101_0 – Copy276203_0 – Copy276206_0 – Copy276210_0 – Copy276323_0 – Copy276331_0 – Copy276332_0 – Copy276334_0 –...
Read More
บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 5 และ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ภายใต้ธีมงาน Color Party 2024 LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_1LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_2LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_4LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_20LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_42LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_48LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_73LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_77LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_80LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_89LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_118LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_121LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_122LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_123LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_129LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_130LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_131LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_135LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_137LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_139LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_142LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_144LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_146LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_151LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_153LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_156LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_158LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_160LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_161LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_162LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_163LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_164LINE_ALBUM_5167_๒๔๐๑๑๕_165 LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_3LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_6LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_14LINE_ALBUM_New year party (Jan 6,2023)_๒๔๐๑๑๕_17LINE_ALBUM_New...
Read More