[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 | นักเรียนชมรมโรบอท ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดรน  Logistics-Drone Business Competition 2023 โดย นายฐปนัท เงาดีงาม รหัสประจำตัว 1179 และ นายรมิณ เต็มสุนทร รหัสประจำตัว 644 นักเรียนระดับชั้น Year 10/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล

การแข่งขันโดรน  Logistics-Drone Business Competition เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับโดรนให้ทำภารกิจตามโจทย์ที่กำหนด จัดโดย บริษัทแกมมาโก้ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น โดยรูปแบบของกิจกรรมเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบูรณาการความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันหรือประยุกต์เข้ากับการเรียนการศึกษา อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการเรียนให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คุณครูที่สนับสนุนกิจกรรมของชมรม ขอบคุณผู้ปกครองรมิณในทุกการสนับสนุน ขอบคุณแม่ตุลเป็นโค้ชให้ในการแข่งขันในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม  ขอบคุณนักเรียนผู้เข้าแข่งขันที่มีความมุมานะพยายาม ให้เวลาในการฝึกซ้อม หวังว่านักเรียนจะนำประโยชน์ที่ได้จากการแข่งขันนี้ไปปรับใช้กับการเรียนต่อไป

406209261_775423667930876_5114714463845033013_n
LINE_ALBUM_Drone_๒๓๑๑๒๘_5
LINE_ALBUM_Drone_๒๓๑๑๒๘_6
LINE_ALBUM_Drone_๒๓๑๑๒๘_14
LINE_ALBUM_Drone_๒๓๑๑๒๘_16
LINE_ALBUM_Drone_๒๓๑๑๒๘_20
LINE_ALBUM_Drone_๒๓๑๑๒๘_23
LINE_ALBUM_Drone_๒๓๑๑๒๘_34
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_6
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_8
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_26
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_27
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_36
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_45
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_47
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_49
LINE_ALBUM_Drone2023_๒๓๑๑๒๘_52
LINE_ALBUM_งานโดรน(บางส่วน)_231127_29
previous arrow
next arrow