[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP Swimming Championship 2023

งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ACEP Swimming Championship 2023” ขึ้นวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สโมสรว่ายน้ำ St. Peter Sports Clubs โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาส
เจริญพระชันษา 66 ปี
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ สู่ความเป็นเลิศ
อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมและให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ พัฒนาการสอนที่ดียิ่งขึ้น

ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประเภทคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมีผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1 สโมสรอำนวยศิลป์
อันดับที่ 2 สโมสรกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อันดับที่ 3 สโมสรอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

169A9108
169A9111
169A9115
169A9119
169A9129
169A9174
169A9178
169A9181
169A9200
169A9204
169A9215
169A9220
169A9242
169A9248
169A9292
169A9333
IMG_4296
IMG_4327
IMG_4732
IMG_4794
IMG_4829
IMG_4871
IMG_4885
IMG_4893
IMG_4908
IMG_4956
IMG_4963
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_14
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_16
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_17
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_40
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_161
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_171
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_174
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_176
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_184
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_192
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_208
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_217
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_218
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_219
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_220
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_222
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_226
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_274
LINE_ALBUM_2023.11.28_๒๓๑๑๒๘_297
previous arrow
next arrow