[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ค่ายลูกเสือสำรอง DAY CAMP Y.1-Y.3

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แบบ Day Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก

169A8803
169A8805
169A8807
169A8810
169A8815…55
169A8816
169A8817
169A8824
169A8826
169A8839
169A8851
169A8860
169A8863
169A8868..55
169A8871
169A8874
169A8880
81811_0
81869_0
81899_0
81907_0
81918_0
81924_0
81928_0
82323_0
82324_0
82325_0
82326_0
555013_0
555019_0
555021_0
555031_0
IMG_3724
IMG_3727
IMG_3738
IMG_3755..55
IMG_3765
IMG_3769
IMG_3816
IMG_3827
IMG_3845
IMG_3846
IMG_3850
IMG_3851
IMG_3852
IMG_3854
IMG_3855
IMG_3857
IMG_3858
IMG_3861
IMG_3875
IMG_3886
IMG_3889
IMG_3938
IMG_3945
IMG_3957
IMG_3964
IMG_3973
IMG_3976
IMG_3978
IMG_3980
IMG_3982
IMG_3985
IMG_3992
IMG_4011
previous arrow
next arrow