[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ค่ายลูกเสือสามัญ (Y.4-6)

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

87051_0
87052_0
87054_0
87214_0
87250_0
87253_0
87256_0
440611_0
556844_0
556848_0
556866_0
627903_0
DSC_2384
DSC_2387
DSC_2550
DSC_2711
DSC_2732
DSC_2772
DSC_2782
DSC_2787
DSC_2874
DSC_2910
DSC_2983
DSC_3030
DSC_3126
DSC_3148
DSC_3187
DSC_3195
DSC_3259
DSC_3267
DSC_3309
DSC_3365
DSC_3368
DSC_3374
DSC_3398
DSC_3407
DSC_3470
DSC_3472
DSC_3494
DSC_3495
DSC_3508
DSC_3521
DSC_3534
DSC_3542
DSC_3563
DSC_3573
S__66568257_0
S__66568269_0
S__66568271_0
S__66568287_0
S__66568292_0
S__66568293_0
S__66568294_0
S__66568297_0
S__154599433_0
S__154599436_0
S__154779650_0
S__154779653_0
S__154779658_0
S__154779660_0
S__154779661_0
S__154779664_0
S__154779665_0
timeline_20231116_112813
previous arrow
next arrow