[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
November 17, 2023

Day

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 87051_087052_087054_087214_087250_087253_087256_0440611_0556844_0556848_0556866_0627903_0DSC_2384DSC_2387DSC_2550DSC_2711DSC_2732DSC_2772DSC_2782DSC_2787DSC_2874DSC_2910DSC_2983DSC_3030DSC_3126DSC_3148DSC_3187DSC_3195DSC_3259DSC_3267DSC_3309DSC_3365DSC_3368DSC_3374DSC_3398DSC_3407DSC_3470DSC_3472DSC_3494DSC_3495DSC_3508DSC_3521DSC_3534DSC_3542DSC_3563DSC_3573S__66568257_0S__66568269_0S__66568271_0S__66568287_0S__66568292_0S__66568293_0S__66568294_0S__66568297_0S__154599433_0S__154599436_0S__154779650_0S__154779653_0S__154779658_0S__154779660_0S__154779661_0S__154779664_0S__154779665_0timeline_20231116_112813
Read More
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แบบ Day Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก...
Read More