[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
November 2023

Month

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 | นักเรียนชมรมโรบอท ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดรน  Logistics-Drone Business Competition 2023 โดย นายฐปนัท เงาดีงาม รหัสประจำตัว 1179 และ นายรมิณ เต็มสุนทร รหัสประจำตัว 644 นักเรียนระดับชั้น Year 10/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล...
Read More
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายวสวัตติ์ เกียกิตติวงศ์ นักเรียนระดับชั้น Y.10/2 ที่ได้รับรางวัล Gold Medal จากการเเข่งขันเต้น ประเภท HIPHOP รุ่น Adults ในรายการ IDO Thailand International Dance Competition โดยมีนักเต้นจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันถึง 13 ประเทศ ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้น ณโรงละครอักษรา King Power เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน...
Read More
งานประชาสัมพันธ์ จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยเชิญชวนให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม ชวนแต่งผ้าไทย-ชุดท้องถิ่นลอยกระทง และจัดให้มี “กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจาก วัสดุธรรมชาติ” การประกวดคู่ขวัญนพมาศ และร่วมลอยกระทง ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดต่อไป 169A9468169A9470169A9473169A9475169A9476169A9477169A9478169A9481169A9485169A9500169A9501169A9505169A9510169A9513169A9515169A9519169A9522169A9523169A9536169A9538169A9543169A9546169A9547169A95501297524_01297530_0IMG_5036IMG_5101IMG_5108IMG_5139IMG_5268IMG_5338S__12427307_0S__32169999_0S__32170035_0S__32170039_0
Read More
งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ACEP Swimming Championship 2023” ขึ้นวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สโมสรว่ายน้ำ St. Peter Sports Clubs โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาส เจริญพระชันษา 66 ปี2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน...
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม  ACEP’s Time To Shine 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงทักษะ และความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าแสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ โดยได้เชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน 1. ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์                          ตำแหน่ง Music Director, Yamaha Music Academy Bangkok 2. อาจารย์พัทธ์ธีรา สุตัณฑวิบูลย์                   ...
Read More
บรรยากาศงานวันวิชาการ 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้แนวคิด Harmony of Knowledge: bridging disciplines, creating unity. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารอาเวมารีอา ในปีนี้ฝ่ายวิชาการให้นักเรียนได้เรียนรู้การเปิดธุรกิจจำลองขายสินค้าในงาน การแข่งขันตอบคำถาม และกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง รวมถึงให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านดนตรี และศิลปะ อีกด้วย ACEP ACADEMIC_4169A8929169A8932169A8935169A8947169A8954169A8958169A8960169A8962169A8963169A8964169A8986169A8991169A8992169A8994169A9003169A9023169A9025169A9027169A9029169A9030169A9032169A9033169A9037169A9045169A9048169A9050169A9056169A9058169A9062169A9063169A9065169A9067LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_21LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_38LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_73LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_77LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_86LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_98LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_102LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_106LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_148LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_150LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_158LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_163LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_177LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_179LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_192LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_195LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_279LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_310LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_548LINE_ALBUM_งานวิชาการ_๒๓๑๑๒๔_581
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 87051_087052_087054_087214_087250_087253_087256_0440611_0556844_0556848_0556866_0627903_0DSC_2384DSC_2387DSC_2550DSC_2711DSC_2732DSC_2772DSC_2782DSC_2787DSC_2874DSC_2910DSC_2983DSC_3030DSC_3126DSC_3148DSC_3187DSC_3195DSC_3259DSC_3267DSC_3309DSC_3365DSC_3368DSC_3374DSC_3398DSC_3407DSC_3470DSC_3472DSC_3494DSC_3495DSC_3508DSC_3521DSC_3534DSC_3542DSC_3563DSC_3573S__66568257_0S__66568269_0S__66568271_0S__66568287_0S__66568292_0S__66568293_0S__66568294_0S__66568297_0S__154599433_0S__154599436_0S__154779650_0S__154779653_0S__154779658_0S__154779660_0S__154779661_0S__154779664_0S__154779665_0timeline_20231116_112813
Read More
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แบบ Day Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก...
Read More