[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

UNITY Camp Year-9

วันที่ 30, 31 สิงหาคม และ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 | ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่าย Unity Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 9 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในสถาบันโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจิตอาสาต่อสังคม สร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดกับนักเรียน เรียนรู้ความหลากหลายของการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน และการทำงานเป็นทีม ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกและทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตต่อไป

169A7670
169A7673
169A7674
169A7675
169A7676
169A7689
169A7703
169A7706
169A7709
169A7710
169A7713
169A7722
169A7724
169A7727
169A7729
169A7730
169A7731
169A7732
169A7733
169A7734
169A7736
169A7737
169A7748
169A7750
169A7753
169A7756
169A7758
169A7759
169A7761
169A7762
169A7763
169A7764
169A7765
169A7766
169A7767
169A7768
169A7769
169A7770
169A7771
169A7773
169A7774
169A7775
169A7776
169A7777
169A7778
169A7779
169A7780
169A7781
169A7782
169A7783
169A7784
169A7785
169A7786
169A7787
169A7788
169A7789
169A7790
169A7791
169A7792
169A7793
169A7794
169A7795
169A7796
169A7799
169A7802
DSC_1561
DSC_1566
DSC_1599
DSC_1616
DSC_1623
DSC_1624
DSC_1627
DSC_1628
DSC_1629
DSC_1631
DSC_1632
DSC_1635
DSC_1644
DSC_1646
DSC_1647
DSC_1653
DSC_1654
DSC_1655
DSC_1671
DSC_1674
DSC_1677
DSC_1678
DSC_1679
DSC_1681
DSC_1685
DSC_1696
DSC_1702
DSC_1706
DSC_1707
DSC_1714
DSC_1733
DSC_1736
DSC_1737
DSC_1741
DSC_1747
DSC_1762
DSC_1763
DSC_1765
DSC_1766
DSC_1767
DSC_1768
DSC_1769
DSC_1770
DSC_1772
DSC_1773
DSC_1775
DSC_1777
DSC_1783
DSC_1784
DSC_1785
DSC_1786
DSC_1789
DSC_1792
DSC_1794
DSC_1796
DSC_1798
DSC_1807
DSC_1811
DSC_1815
DSC_1816
DSC_1825
DSC_1827
DSC_1836
DSC_1912
DSC_1914
DSC_1930
DSC_1933
DSC_1964
DSC_1965
DSC_1990
DSC_1993
DSC_2000
DSC_2003
DSC_2004
DSC_2009
DSC_2011
DSC_2015
DSC_2018
DSC_2020
DSC_2021
DSC_2025
DSC_2028
DSC_2029
DSC_2030
DSC_2062
DSC_2066
DSC_2067
DSC_2097
DSC_2099
DSC_2109
DSC_2122
DSC_2166
previous arrow
next arrow