[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

Congratulations  นักเรียนคนเก่ง  

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ WRG Thailand Championship 2023  ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จัดโดย Innovative Experiment จำกัด (INEX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมในอนาคต โดยครั้งนี้ส่งนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าแข่งขัน  
ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. เด็กชายบุณยวัต ชัยถิรสกุล ระดับชั้น Y.8/2 เลขประจำตัว 1080 ได้รับรางวัล Champion ชนะเลิศ รายการ
Programmable Line Tracing Junior และได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์  WRG 2023 รอบนานาชาติ ณ ประเทศ
ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธ.ค 2566
2. นายรมิณ เต็มสุนทร ระดับชั้น Y.10/1 เลขประจำตัว 644 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ 
Programmable Line Tracing Senior
3. เด็กหญิงริญญาภัสร์     เกียกิตติวงศ์ ระดับชั้น Y.5/1  เลขประจำตัว 1429 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
รายการ One Minute Game – Shoot the ball Robot
4. เด็กชายธรรมคุณ  สุขตลอดชีพ ระดับชั้น Y.6/1เลขประจำตัว 1682  ได้ลำดับที่ 9 ในรายการ  Shoot the ball Robot
    และ      
5. เด็กชายเติงเจี๋ย   จาง   ระดับชั้นY.3/1 เลขประจำตัว1578 น้องเล็กของเรา ไปหาประสบการณ์การแข่งขันอย่างสนุกสนาน