[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
September 2023

Month

เมื่อวันที่  16-17 กันยายน 2566  นายรมิณ เต็มสุนทร นายธัญศิษฐ์ เบญจธัญจวัฒน์ และนายฐปนัท เงาดีงาม นักเรียนระดับชั้น Year-10  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ Arduino Uno R4 WIFI ซึ่งจัดโดย ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี iMAKE แล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเตรียมพร้อมอัพสกิลยุคดิจิทัล ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี นำความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไปพัฒนา และต่อยอดสู่การแข่งขัน/การทำโครงงาน โดยใช้งานบอร์ด ด้วยชุดอุปกรณ์...
Read More
เนื่องด้วยงานสภานักเรียน ได้ส่งตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วม “โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี       เพื่อฝึกฝนทักษะและทำกิจกรรมในด้านภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม  สร้างความสนุกสนาน และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ที่สำคัญนักเรียนได้นำความรู้ ทักษะประสบการณ์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียน เขียนข่าวโดย ม.อรรถพล ทรัพย์ขำ 1234567891011121314151718212223242526
Read More
11 กันยายน 2566 | นักเรียนระดับชั้น Y.1-Y.3 เดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้วิถึวิตชาวนา ที่บ้านครูธานี ได้ลงมือปลูกกับครูธานี และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยพร้อมสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 1139015_01139017_01139180472394149988139090_0DSC_2203DSC_2206DSC_2211DSC_2241DSC_2243DSC_2244DSC_2245DSC_2251DSC_2255DSC_2256DSC_2259DSC_2263DSC_2264DSC_2268DSC_2270DSC_2271DSC_2273DSC_2276DSC_2277DSC_2286DSC_2288DSC_2291DSC_2292DSC_2293DSC_2295DSC_2298DSC_2299DSC_2300DSC_2303DSC_2304DSC_2308DSC_2310DSC_2311DSC_2315DSC_2316DSC_2317DSC_2318DSC_2328DSC_2335DSC_2336DSC_2338DSC_2340DSC_2358DSC_2369LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_1LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_2LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_3LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_4LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_5LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_6LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_7LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_8LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_9LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_10LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_11LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_15LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_17LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_21LINE_ALBUM_11966_๒๓๐๙๑๑_23
Read More
WOODLAND: ผจญภัยในเมืองไม้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและงานแกะสลักไม้ริมแม่น้ำนครชัยศรี 5 กันยายน 2566 | นักเรียนระดับชั้น Y.7-9 ได้เข้าเยี่ยมชม วู้ดแลนด์ เมืองไม้ (woodland)  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปะและการแกะสลักไม้ และผลงานชิ้นไม้ที่สวยงามหลายร้อยชิ้น ล้วนเป็นผลงานที่สวยงดงามและทรงคุณค่า ที่สำคัญหาชมได้ยาก LINE_ALBUM_Field Trip Y.7-9_๒๓๐๙๐๕_1LINE_ALBUM_Field Trip Y.7-9_๒๓๐๙๐๕_2LINE_ALBUM_Field Trip Y.7-9_๒๓๐๙๐๕_3LINE_ALBUM_Field Trip Y.7-9_๒๓๐๙๐๕_7LINE_ALBUM_Field Trip Y.7-9_๒๓๐๙๐๕_8LINE_ALBUM_Field Trip Y.7-9_๒๓๐๙๐๕_12LINE_ALBUM_Field...
Read More
5 กันยายน 2566 | กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน Y.10-12 ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆ จำนวนมาก ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งได้รับการจัดเก็บรักษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆ อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย LINE_ALBUM_Field Trip Y.10-12 2023_๒๓๐๙๐๕_1LINE_ALBUM_Field Trip Y.10-12...
Read More
วันที่ 30, 31 สิงหาคม และ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 | ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่าย Unity Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 9 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในสถาบันโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจิตอาสาต่อสังคม สร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดกับนักเรียน เรียนรู้ความหลากหลายของการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน และการทำงานเป็นทีม ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกและทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตต่อไป 169A7670169A7673169A7674169A7675169A7676169A7689169A7703169A7706169A7709169A7710169A7713169A7722169A7724169A7727169A7729169A7730169A7731169A7732169A7733169A7734169A7736169A7737169A7748169A7750169A7753169A7756169A7758169A7759169A7761169A7762169A7763169A7764169A7765169A7766169A7767169A7768169A7769169A7770169A7771169A7773169A7774169A7775169A7776169A7777169A7778169A7779169A7780169A7781169A7782169A7783169A7784169A7785169A7786169A7787169A7788169A7789169A7790169A7791169A7792169A7793169A7794169A7795169A7796169A7799169A7802DSC_1561DSC_1566DSC_1599DSC_1616DSC_1623DSC_1624DSC_1627DSC_1628DSC_1629DSC_1631DSC_1632DSC_1635DSC_1644DSC_1646DSC_1647DSC_1653DSC_1654DSC_1655DSC_1671DSC_1674DSC_1677DSC_1678DSC_1679DSC_1681DSC_1685DSC_1696DSC_1702DSC_1706DSC_1707DSC_1714DSC_1733DSC_1736DSC_1737DSC_1741DSC_1747DSC_1762DSC_1763DSC_1765DSC_1766DSC_1767DSC_1768DSC_1769DSC_1770DSC_1772DSC_1773DSC_1775DSC_1777DSC_1783DSC_1784DSC_1785DSC_1786DSC_1789DSC_1792DSC_1794DSC_1796DSC_1798DSC_1807DSC_1811DSC_1815DSC_1816DSC_1825DSC_1827DSC_1836DSC_1912DSC_1914DSC_1930DSC_1933DSC_1964DSC_1965DSC_1990DSC_1993DSC_2000DSC_2003DSC_2004DSC_2009DSC_2011DSC_2015DSC_2018DSC_2020DSC_2021DSC_2025DSC_2028DSC_2029DSC_2030DSC_2062DSC_2066DSC_2067DSC_2097DSC_2099DSC_2109DSC_2122DSC_2166
Read More
เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ WRG Thailand Championship 2023  ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จัดโดย Innovative Experiment จำกัด (INEX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมในอนาคต โดยครั้งนี้ส่งนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าแข่งขัน  ผลการแข่งขัน ดังนี้1. เด็กชายบุณยวัต ชัยถิรสกุล ระดับชั้น Y.8/2...
Read More