[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

Unity Camp Year6

วันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 | ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่าย Unity Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 6 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในสถาบันโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจิตอาสาต่อสังคม สร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดกับนักเรียน เรียนรู้ความหลากหลายของการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน และการทำงานเป็นทีม ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกและทักษะในการใช้ชีวิต รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตต่อไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
previous arrow
next arrow