[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

กีฬานักเรียนประจำ

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 | งานนักเรียนประจำ จัดกิจกรรมกีฬานักเรียนประจำสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การเป็นนักเรียนประจำจะทำให้นักเรียนมีความสามารถในการปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเป็นผู้มีสปิริต รักหมู่รักคณะ เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี

169A7385
169A7387
169A7389
169A7391
169A7393
169A7399
169A7402
169A7403
169A7405
169A7409
169A7416
169A7417
169A7419
169A7422
169A7428
169A7429
169A7430
169A7431
169A7432
169A7433
169A7434
169A7435
169A7436
169A7438
169A7440
169A7441
169A7444
169A7446
169A7447
169A7454
169A7456
169A7457
169A7469
169A7470
169A7472
169A7475
169A7478
169A7480
169A7487
169A7489
169A7491
169A7492
169A7496
169A7497
169A7498
169A7501
169A7507
169A7508
169A7519
169A7528
198911_0
198918_0
1092498_0
1092503_0
1092504_0
1092505_0
1092506_0
1092507_0
1092508_0
1092510_0
1092511_0
1092512_0
1092513_0
1092514_0
1092515_0
previous arrow
next arrow