[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาว่ายน้ำ

นักกีฬาชมรมว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “อบจ.ชลบุรี Swimming 2566” ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการรับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ชื่อ-นามสกุลระดับชั้นทองเงินทองแดง
1เด็กชายณัฐวิญญ์        อัครบุญญาพัฒน์Y.3/1ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
2เด็กชายพชรก์            ชาตปัญญาY.3/1—–1—–
3เด็กหญิงพรรณ์ธิชา        อริยรัตนหิรัญY.3/122—–
4เด็กชายปัญญเสฏฐ      ปัญจเลิศวงศ์Y.4/1111
5เด็กหญิงกมลชนก         ปิติเศรษฐการY.4/1ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
6เด็กชายวิกรม             ตรีเทพวิจิตรY.4/2ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
7เด็กชายณัฐวัฒน์         อัครบุญญาพัฒน์Y.5/2—–—–1
8เด็กชายอาทิตย์           ปิติเศรษฐการY.6/1—–21
9เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์        พิบูลย์เจริญสิทธิ์Y.6/1—–32
10เด็กชายภูวริศ              อินทร์คาภรณ์Y.8/2112
11เด็กหญิงพิชญ์สินี          นิ่มสุขY.8/2232
12นางสาวมนัสนันท์         อริยรัตนหิรัญY.10/1—–—–2
รวมจำนวน 6 ทอง 13 เงิน11 ทองแดง

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

2
3
4
6
7
8
9
14
15 (1)
15
16
17
18
19
20
previous arrow
next arrow