[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน – เครื่องปัจจัยไทยทาน ณ วัดโคกขาม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566)  โดยมีมาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ  ผู้อำนวยการ ภราดากฤษฎา  งามวงศ์  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนคณะครู  ผู้แทนเจ้าหน้าที่  ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนพนักงาน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา  ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารอาเว มารีอา และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องปัจจัยไทยทาน ณ วัดโคกขาม   เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา และจะได้ช่วยกันรักษาประเพณี อันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน โดยมีมิสสิริพร  ศรีสมวงษ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์  เป็นประธานถวายเทียนพรรษา  ร่วมกับตัวแทนคณะครู และนักเรียนสภานักเรียนเข้าร่วมในพิธี

169A6725
169A6729
169A6730
169A6735
169A6741
169A6743
169A6747
169A6753
169A6754
169A6756
169A6762
169A6766
169A6771
169A6776
169A6785
169A6788
169A6799
169A6807
169A6725-1 copy
169A6725-2 copy
169A6725-3 copy
169A6725-4 copy
169A6725-5 copy
169A6725-6 copy
169A6725-8 copy
169A6725-7 copy
169A6725-9 copy
169A6725-10 copy
169A6725-11 copy
169A6725-12 copy
169A6725-13 copy
169A6725-14 copy
169A6725-15 copy
169A6725-16 copy
169A6725-17copy
2219
2220
2221
2222
2224
2225
2227
1021340
1021341
1021342
1021344
1021345
1021346
1021348
1021349
1021350
1021351
1021352
1021353
1021354
1021356
1021357
1021359
1021362
previous arrow
next arrow