[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นักเรียน ACEP เข้าร่วมการสัมมนาระดับโลก

นางสาวสิริชล   กุสุมลสกุล เลขประจำตัว 782 นักเรียนระดับชั้น Y.10 ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “Lowenstein Medical Partner” ในนามของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ เมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

การสัมมนานี้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมของอุปกรณ์การแพทย์ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการแพทย์ กลยุทธ์ทางธุรกิจด้านสุขภาพ รวมถึงเปิดโอกาสผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกิจกรรม Workshop กับอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆ ได้พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้วิจัย/พัฒนาอุปกรณ์ และยังได้เข้าชมศูนย์วิจัยและการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์

การได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป