[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ที่ผ่านมา ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  ม.ธีรทัศน์ เกษมณี  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์  มิสรัตนา  มรพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา   ม.วุฒิ  ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   อาจารย์เสาวนีย์   ขันโท  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบประกันคุณภาพภายใน และคุณครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางพรพิมล เนวะมาตย์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  นายถิรายุ สุภากร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และนางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เพื่อเข้านิเทศและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำในการดำเนินงานและในส่วนของข้อมูลการรายงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมนำคำแนะนำไปพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ และข่าวโดย : มิสปิยะพร อันถาธาน