[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

มรรยาทการไหว้

“การไหว้” เป็นภาษาท่าทางที่ใช้แสดงความเคาระ ทักทาย โดยการยกมือสองข้างประนม พร้อมกับยกขึ้นไหว้ในระดับต่างๆ นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความหมายของ การขอบคุณ การขอโทษ การยกย่อง การระลึกถึง และอีกหลายความหมายสุดแท้แต่โอกาส การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็นขนมธรรมเนียมประเพณี เป็นวัฒนธรรมที่งดงาม รวมทั้งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ และความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย

การอบรมนักเรียนในช่วงเช้าเด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ถึงมารยาทการไหว้ ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง นุ่มนวล และสวยงาม

ฝ่ายกิจการนักเรียน : กิจกรรมยามเช้า

169A6677 copy
169A6705 copy
169A6706 copy
169A6704 copy
169A6702 copy
169A6699 copy
169A6698 copy
169A6688 copy
169A6687 copy
169A6682 copy
169A6683 copy
169A6673 copy
169A6672 copy
previous arrow
next arrow