[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดการเรียนการการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบธงประจำกองลูกเสือให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมทั้งได้กล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการ การเรียนลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อฝึกให้เยาวชนได้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ฝึกระเบียบวินัย แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ความมั่นคงของประเทศชาติ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Multipurpose ชั้น 1 อาคารทรินิตี้

169A6579 copy
169A6582 copy
169A6586 copy
169A6590 copy
169A6595 copy
169A6598 copy
169A6603 copy
169A6606 copy
169A6609 copy
169A6617 copy
169A6626 copy
169A6630 copy
169A6634 copy
169A6642 copy
169A6646 copy
169A6648 copy
169A6654 copy
previous arrow
next arrow