[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองผู้อำนายการ และมาสเตอร์ชิน เลิศสถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สร้างโอกาสในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และยกระดับการศึกษาสู่สากล