[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น Year 10 และ Year 11 โดยร่วมกับบริษัท ignite by on demand ซึ่งมาเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนการศึกษาต่อ การจัดเตรียม Portfolio รวมถึงการทดสอบ SAT และ IELTS เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

S__12820498
S__12820497
S__12820496
S__12820495
S__12820494
S__12820493
S__12820492
S__12820491
S__12820490
S__12820488
4667
4666
4665
4664
4663
4662
4661
4660
4659
4658
4657
4656
4655
4654
4653
4652
previous arrow
next arrow