[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่  19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น Year 10 โดยมีภราดา ดร. อานันท์   ปรีชาวุฒิ  ภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์  ภราดากฤษฏา  งามวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคุณครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เกียรติประดับเข็มวิทยะฐานะให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรีในความเป็นสมาชิกอัสสัมชัญ และให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและสถาบัน

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญ และมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นไว้ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน และเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเป็นอัสสัมชัญอย่างสมบูรณ์

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา

169A6415 copy
169A6425 copy
169A6430 copy
169A6434 copy
169A6438 copy
169A6442 copy
169A6443 copy
169A6450 copy
169A6451 copy
169A6456 copy
169A6458 copy
169A6459 copy
169A6462 copy
169A6467 copy
169A6469 copy
169A6475 copy
169A6478 copy
169A6480 copy
169A6491 copy
169A6497 copy
169A6500 copy
169A6512 copy
169A6520 copy
169A6543 copy
previous arrow
next arrow