[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
June 2023

Month

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดการเรียนการการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบธงประจำกองลูกเสือให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมทั้งได้กล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการ การเรียนลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อฝึกให้เยาวชนได้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ฝึกระเบียบวินัย แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ความมั่นคงของประเทศชาติ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง...
Read More
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม  “วันสุนทรภู่”  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมรำลึก และเชิดชูเกียรติถึงท่านสุนทรภู่ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับยกย่องให้เป็นเชกสเปียร์ของเมืองไทย เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม มีผลงานโดดเด่น มากมาย โดยในกิจกรรมดังกล่าว ด.ญ. รัตนประภา พึ่งรัตนตรัย นักเรียนระดับชั้น Year 9 ได้อ่านประวัติของท่านสุนทรภู่ และ ด.ช. ถิระวรรธน์ นราสุขปริพัฒน์ นักเรียนระดับชั้น Year 6 ได้อ่านทำนองเสนาะบทกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก...
Read More
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองผู้อำนายการ และมาสเตอร์ชิน เลิศสถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สร้างโอกาสในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และยกระดับการศึกษาสู่สากล
Read More
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้น Year 10 และ Year 11 โดยร่วมกับบริษัท ignite by on demand ซึ่งมาเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนการศึกษาต่อ การจัดเตรียม Portfolio รวมถึงการทดสอบ SAT และ IELTS เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป S__12820498S__12820497S__12820496S__12820495S__12820494S__12820493S__12820492S__12820491S__12820490S__128204884667466646654664466346624661466046594658465746564655465446534652
Read More
ด.ช. บุณยวัต  ชัยถิรสกุล นักเรียนชั้น Y.8/2 ID 1080 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  Standard Sumo Auto (Junior) และ รางวัลชนะเลิศ Linetracing (Junior) จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ “Maker Robotics Challenge 2023 International Open ” การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในวันที่ 7-9 เมษายน 2566 ณ...
Read More
นายนวสิทธิ์ แสงทองสกุลเลิศ  ID 154 นักเรียนระดับชั้น Y.12/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขี่ม้าในรายการ “PRESIDENT’S CUP 2023” ประเภท Thai polo jumping open 110 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท President’s cup 2023 junior A 110 จากการแข่งขันในรายการเดียวกัน เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน พ.ศ...
Read More
เมื่อวันที่  19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น Year 10 โดยมีภราดา ดร. อานันท์   ปรีชาวุฒิ  ภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์  ภราดากฤษฏา  งามวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคุณครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เกียรติประดับเข็มวิทยะฐานะให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรีในความเป็นสมาชิกอัสสัมชัญ และให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและสถาบัน ตราสัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญ และมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นไว้ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน และเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเป็นอัสสัมชัญอย่างสมบูรณ์ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา...
Read More
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีภราดา ดร.อานันท์   ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์ รองผู้อำนวยการ  และภราดากฤษฎา   งามวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวคำไหว้ครู และผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาท ซึ่งได้ชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจร่วมในพิธีสำคัญนี้ และขอให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการตั้งใจศึกษาหาความรู้ ตั้งมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ...
Read More
นายลวัณกร เมธานิธิกุล นักเรียนชั้น Y.12/2 ID: 1354 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี รายการชิงแชมป์ประเทศไทย 4 สนาม ประจำปี 2566(สะสมคะแนน) ในรายการแข่งขัน DIRECT ASIA WATERJET PROTOUR THAILAND 2023 Round 2 Udon Thani รุ่นแข่ง NOVICE RUNABOUT 1100 STOCK ลงแข่งในทีม Yamaha Waverunner Thailand by 777Performance ระหว่างวันที่ 27- 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 2345689101112131420
Read More
ในวิชา Physic นักเรียน Year 10 ได้ทดลองใช้เครื่องมือไมโครมิเตอร์ และ คาลิปเปอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว และความกว้าง ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดทั้ง 2 ชนิด ได้ฝึกการอ่านค่าของชิ้นวัสดุที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นความรู้เบื้องต้นทางฟิสิกส์ IMG_9715IMG_9716IMG_9718IMG_9720IMG_9722IMG_9725IMG_9728IMG_9730IMG_9732IMG_9733IMG_9736
Read More
1 2