[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  งานสุขอนามัย สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชัย ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้น K.1 ถึง Year12 เพื่อเป็นการเก็บบันทึกสุขภาวะของนักเรียน ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา และการตรวจร่างกาย พร้อมการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

DSC02995 copy
DSC02996 copy
DSC03006 copy
DSC03007 copy
DSC03013 copy
DSC03021 copy
DSC03033 copy
DSC03041 copy
DSC03043 copy
DSC03044 copy
DSC03057 copy
DSC03013 copy
DSC03016 copy
DSC03019 copy
DSC03040 copy
DSC03044 copy
DSC03048 copy
DSC03052 copy
DSC03061 copy
DSC03038 copy
previous arrow
next arrow