[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
May 2023

Month

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  งานสุขอนามัย สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชัย ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้น K.1 ถึง Year12 เพื่อเป็นการเก็บบันทึกสุขภาวะของนักเรียน ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา และการตรวจร่างกาย พร้อมการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ DSC02995 copyDSC02996 copyDSC03006 copyDSC03007 copyDSC03013 copyDSC03021 copyDSC03033 copyDSC03041 copyDSC03043...
Read More
เด็กชาย ถิระวรรธน์ นราสุขปริพัฒน์ นักเรียนชั้น Y.6/1 ID 1319 ได้รับรางวัล อันดับ 4 และได้รับเหรียญทองจากการทดสอบวัดความรู้วิชา (ออนไลน์ แบบเปิดกล้อง วิชา Advanced English ครั้งที่ 4) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด การทดสอบครั้งนี้มีนักเรียนเข้าทดสอบทั้งหมด 2,517 คน จาก 162 โรงเรียนทั่วประเทศ...
Read More
ในวันที่ 5-9 มกราคม 2566 ได้มีตัวแทนนักเรียนประจำชาย หอพัก All Saints Dormitory นายพีระดนย์ บุญอำนวย และ นายธรรมธร อรียานนท์ ชั้น Y.10/1 เดินทางไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านห้วยไชยยงค์ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา ให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกล โดยมอบรถจักรยานและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน จากนั้นได้สอนหนังสือ สอนกีฬา มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค์ และโรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์...
Read More