[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียน และให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน

โดยมีภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ภราดาศราวุธ ยุชมภู ภราดากฤษดา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ คุณธนิดา คุปกาญจนา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะครูเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงชนภัทร ศุขะเนตร รองเจ้าอาวาสนักบุญอัญนาท่าจีนมาประกอบวจนพิธีกรรมอำลาแม่พระอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกคนที่จบการศึกษา

DSC01523
DSC01391
DSC01396
DSC01401
DSC01518
DSC01514
DSC01511
DSC01508
DSC01484
DSC01476
DSC01450
DSC01416
DSC01413
DSC01408
previous arrow
next arrow