[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

ACEP Scout Camp for year 4-6

งานลูกเสือ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย พักแรมสำหรับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น Years 4-6 ขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ได้ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกัน

เพื่อฝึกทักษะลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือตรีให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญชั้นปี

หลักสูตรลูกเสือโทให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญชั้น Year 5 และหลักสูตรลูกเสือเอกให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญชั้น Year 6

DSC_3629
DSC_3630
DSC_3631
DSC_3632
DSC_3633
DSC_3634
DSC_3635
DSC_3636
DSC_3637
DSC_3638
DSC_3639
DSC_3640
DSC_3643
DSC_3646
DSC_3647
DSC_3648
DSC_3650
DSC_3651
DSC_3653
DSC_3655
DSC_3656
DSC_3657
DSC_3658
DSC_3659
DSC_3660
DSC_3661
DSC_3662
DSC_3664
DSC_3665
DSC_3667
DSC_3668
DSC_3669
DSC_3671
DSC_3672
DSC_3673
DSC_3675
DSC_3676
DSC_3677
DSC_3678
DSC_3679
DSC_3681
DSC_3682
DSC_3683
DSC_3684
DSC_3686
DSC_3687
DSC_3688
DSC_3689
DSC_3693
DSC_3694
DSC_3695
DSC_3696
DSC_3697
DSC_3698
DSC_3699
DSC_3701
DSC_3702
DSC_3703
DSC_3704
DSC_3705
DSC_3706
DSC_3707
DSC_3708
DSC_3709
DSC_3710
DSC_3712
DSC_3713
DSC_3714
DSC_3715
DSC_3716
DSC_3717
DSC_3718
DSC_3719
DSC_3720
DSC_3721
DSC_3724
DSC_3729
DSC_3730
DSC_3731
DSC_3732
DSC_3733
DSC_3734
DSC_3735
DSC_3736
DSC_3737
DSC_3738
DSC_3739
DSC_3740
DSC_3741
DSC_3742
DSC_3743
DSC_3744
DSC_3745
DSC_3746
DSC_3747
DSC_3751
DSC_3752
DSC_3753
DSC_3754
DSC_3756
DSC_3761
DSC_3762
DSC_3763
DSC_3765
DSC_3766
DSC_3767
DSC_3768
DSC_3769
DSC_3770
DSC_3771
DSC_3772
DSC_3773
DSC_3775
DSC_3777
DSC_3778
DSC_3779
DSC_3781
DSC_3782
DSC_3783
DSC_3785
DSC_3787
DSC_3789
DSC_3790
DSC_3791
DSC_3793
DSC_3794
DSC_3797
DSC_3798
DSC_3799
DSC_3800
DSC_3801
DSC_3802
DSC_3803
DSC_3805
DSC_3806
DSC_3808
DSC_3809
DSC_3810
DSC_3811
DSC_3812
DSC_3813
DSC_3814
DSC_3815
DSC_3818
DSC_3819
DSC_3822
DSC_3823
DSC_3824
DSC_3826
DSC_3827
DSC_3828
DSC_3829
DSC_3830
DSC_3831
DSC_3832
DSC_3835
DSC_3837
DSC_3838
DSC_3839
DSC_3841
DSC_3842
DSC_3843
DSC_3844
DSC_3846
DSC_3847
DSC_3848
DSC_3849
DSC_3850
DSC_3851
DSC_3852
DSC_3853
DSC_3854
DSC_3858
DSC_3860
DSC_3861
DSC_3862
DSC_3863
DSC_3864
DSC_3865
DSC_3866
DSC_3867
DSC_3868
DSC_3869
DSC_3871
DSC_3874
DSC_3875
DSC_3877
DSC_3878
DSC_3879
DSC_3881
DSC_3883
DSC_3884
DSC_3885
DSC_3886
DSC_3887
DSC_3888
DSC_3889
DSC_3891
DSC_3892
DSC_3893
DSC_3894
DSC_3895
DSC_3896
DSC_3898
DSC_3900
DSC_3901
DSC_3902
DSC_3903
DSC_3904
DSC_3905
DSC_3906
DSC_3907
DSC_3908
DSC_3909
DSC_3911
DSC_3912
DSC_3914
DSC_3915
DSC_3916
DSC_3920
DSC_3921
DSC_3922
DSC_3923
DSC_3924
DSC_3925
DSC_3926
DSC_3927
DSC_3928
DSC_3929
DSC_3930
DSC_3932
DSC_3933
DSC_3934
DSC_3935
DSC_3936
DSC_3937
DSC_3938
DSC_3940
DSC_3941
DSC_3942
DSC_3943
DSC_3945
DSC_3946
DSC_3947
DSC_3948
DSC_3949
DSC_3950
DSC_3951
DSC_3952
DSC_3953
DSC_3954
DSC_3955
DSC_3956
DSC_3957
DSC_3958
DSC_3959
DSC_3960
DSC_3961
DSC_3962
DSC_3963
DSC_3964
DSC_3965
DSC_3966
DSC_3968
DSC_3970
DSC_3971
DSC_3972
DSC_3973
DSC_3974
DSC_3975
DSC_3976
DSC_3977
DSC_3978
DSC_3979
DSC_3980
DSC_3981
DSC_3982
DSC_3983
DSC_3984
DSC_3985
DSC_3986
DSC_3987
DSC_3988
DSC_3990
DSC_3991
DSC_3992
DSC_3993
DSC_3994
DSC_3996
DSC_3997
DSC_3998
DSC_3999
DSC_4000
DSC_4001
DSC_4002
DSC_4003
DSC_4005
DSC_4006
DSC_4008
DSC_4009
DSC_4010
DSC_4011
DSC_4012
DSC_4013
DSC_4014
DSC_4015
DSC_4016
DSC_4017
DSC_4019
DSC_4020
DSC_4021
DSC_4022
DSC_4023
DSC_4024
DSC_4025
DSC_4026
DSC_4028
DSC_4029
DSC_4030
DSC_4032
DSC_4034
DSC_4035
DSC_4036
DSC_4037
DSC_4038
DSC_4039
DSC_4040
DSC_4041
DSC_4043
DSC_4044
DSC_4047
DSC_4048
DSC_4051
DSC_4053
DSC_4060
DSC_4061
DSC_4062
DSC_4067
DSC_4068
DSC_4069
DSC_4071
DSC_4081
DSC_4082
DSC_4083
DSC_4084
DSC_4085
DSC_4086
DSC_4087
DSC_4088
DSC_4089
DSC_4090
DSC_4091
DSC_4092
DSC_4093
DSC_4094
DSC_4095
previous arrow
next arrow