[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
November 16, 2022

Day

งานลูกเสือ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย พักแรมสำหรับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น Years 4-6 ขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ได้ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกัน เพื่อฝึกทักษะลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือตรีให้กับลูกเสือ –...
Read More