[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
October 27, 2022

Day

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา08.30-12.00น.โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นY.1-Y.12ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ถึงการเจริญเติบโตพัฒนาการความปกติ/ผิดปกติในส่วนสูง น้ำหนัก สุขภาพ หรือค่าสายตา เพื่อจะให้เห็นจุดบกพร่องในอนาคตหรือจุดที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี โดยงานสุขอนามัยของโรงเรียน
Read More