[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

โครงการTeachersas Facilitators

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีนโยบายพัฒนาบุคลากรครูด้านการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ประสานงานที่ดี จึงได้จัดทำโครงการ Teachers as Facilitators ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของคนในองค์กร

ช่วยผลักดันให้เกิดความรู้ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน วันที่ 22-23 และ 27-28 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความรู้ความสามารถ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ไลฟ์โค้ชมืออาชีพ อดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาจารย์สอนปฏิบัติธรรมและนักเขียนชื่อดังมาจัดอบรมที่โรงเรียน โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 21 คน โดยได้เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้กำหนดการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กันยายน 2565

อบรม Facilitator
S__14491941
S__14491942
S__14491943
S__14491944
S__14491945
S__14491946
S__14491947
S__14491948
previous arrow
next arrow