[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
September 8, 2022

Day

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีนโยบายพัฒนาบุคลากรครูด้านการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ประสานงานที่ดี จึงได้จัดทำโครงการ Teachers as Facilitators ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของคนในองค์กร ช่วยผลักดันให้เกิดความรู้ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน วันที่ 22-23 และ 27-28 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความรู้ความสามารถ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ไลฟ์โค้ชมืออาชีพ อดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาจารย์สอนปฏิบัติธรรมและนักเขียนชื่อดังมาจัดอบรมที่โรงเรียน โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน...
Read More