[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน Y.1 – Y.12 ประจำปีการศึกษา 2565

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับนักเรียนระดับชั้น Y.1 – Y.12 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา สำหรับรายการทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย การวัดดัชนีมวลกาย,นั่งงอตัวไปข้างหน้า ,ลุก-นั่ง 60 วินาที ,ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที และการยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที

DSC03535
DSC03537
DSC03538
DSC03509
DSC03511
DSC03513
DSC03514
DSC03516
DSC03519
DSC03522
DSC03524
DSC03525
DSC03526
DSC03530
DSC03533
DSC04043
DSC04047
DSC04055
DSC04057
DSC04016
DSC04020
DSC04025
DSC04036
DSC04037
DSC04038
previous arrow
next arrow