[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
September 2022

Month

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Year 9) จากเรื่อง คำต่างประเทศ ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัย โดยใช้กิจกรรมวิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความเหมือนและความต่างเพื่อจำแนกประเภทของเนื้อหาในเรื่อง คำต่างประเทศ และใช้วิธีการเชื่อมโยงสิ่งที่เหมือนและแตกต่าง นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์คำต่างประเทศ ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ และระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกันอย่างสามัคคี 01020304050607
Read More
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 6) ในเรื่อง เทศกาลผีตาโขน โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหน้ากากผีตาโขนในสมัยก่อน การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ นักเรียนได้ออกแบบลวดลายรูปทรงหน้ากากผีตาโขนในแบบของตนเอง ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ลงไปในลวดลายที่มีความร่วมสมัย พร้อมทั้งได้มาทดลองใส่หน้ากากที่ทำขึ้น นอกจากที่นักเรียนจะได้สร้างสรรค์ผลงานแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้สืบทอดดำรงต่อไปอีกด้วย 1234567891011หน้าปก
Read More
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 6 ( วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.30 น )  และ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 9  ( วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.30 น ) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา ...
Read More
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษอังกฤษ (ACEP) ได้เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองที่มาฟังบรรยาย Open House สําหรับปีการศึกษา 2022 คณะครูและนักเรียนเปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานของตนเข้ามาเป็นครอบครัว ACEP โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษกล่าวต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านอย่างอบอุ่น และรับฟังบรรยายข้อมูลต่างๆของโรงเรียนจากคณะผู้บริหารโรงเรียน และจบด้วยการเยี่ยมชมโรงเรียน   On Thursday, September 15, 2022, Assumption College English Program (ACEP) welcomed...
Read More
ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมีนโยบายพัฒนาบุคลากรครูด้านการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ประสานงานที่ดี จึงได้จัดทำโครงการ Teachers as Facilitators ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของคนในองค์กร ช่วยผลักดันให้เกิดความรู้ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญในการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน วันที่ 22-23 และ 27-28 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความรู้ความสามารถ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ไลฟ์โค้ชมืออาชีพ อดีตวิศวกรองค์การนาซ่า ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาจารย์สอนปฏิบัติธรรมและนักเขียนชื่อดังมาจัดอบรมที่โรงเรียน โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน...
Read More
ในสัปดาห์นี้จนตลอดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีสร้างหุ่นยนต์จากส่วยประกอบและโปรแกรมสมองผ่านการเขียนโค้ด การเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์เป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักเรียนในการปรับปรุง STEM ของตนเอง Year 5 students started exploring the world of robotics with their ‘UBTECH’ robot building kits this week Throughout the term, students will learn how to...
Read More
กิจกรรมวันนี้นักเรียนได้เล่นกิจกรรมที่มีชื่อว่าคณิตศาสตร์รีเลย์ (Maths Relay) โดยกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละคำจะได้คำถามทางคณิตศาสตร์และกลุ่มไหนที่หาคำตอบได้เสร็จเร็วที่สุดต้องยกมือและตะโกนออกมาให้เสียงดังว่า Finish หลังจากนั้นคุณครูจะเดินไปตรวจคำตอบ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการฝึกสมองของตนเองในการคิดไวขึ้น การวางแผน การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือเพือนในทีมของตนเอง Year 8 Mathematics – Addition and Subtraction of PolynomialsIn this activity, the Year 8 students played a Maths Relay...
Read More
หลังจากที่โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของโรงเรียนไปเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้นักเรียนทุกระดับชั้นได้กลับมาเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนการสอนที่เข้มข้นอีกครั้ง โดยวันนี้นักเรียนระดับชั้น Year 9 ได้อ่านเรื่องราวคลาสสิกในชื่อเรื่อง ”The Most Dangerous Game และนักเรียนระดับชั้น Year 10 เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ตามหนังสือ Step Up to IELTS รวมถึงฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อสอบ IELTS  ส่วนในระดับชั้น Year 12 นักเรียนได้เลือกหัวข้อสําหรับการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์ โดยศึกษาสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงเป็นตัวอย่าง เพื่อเตรียมเขียนสุนทรพจน์ของตนเอง...
Read More
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัด กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมารยาทและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริงและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Read More
งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับนักเรียนระดับชั้น Y.1 – Y.12 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา สำหรับรายการทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย การวัดดัชนีมวลกาย,นั่งงอตัวไปข้างหน้า ,ลุก-นั่ง 60 วินาที ,ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที และการยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที DSC03535DSC03537DSC03538DSC03509DSC03511DSC03513DSC03514DSC03516DSC03519DSC03522DSC03524DSC03525DSC03526DSC03530DSC03533DSC04043DSC04047DSC04055DSC04057DSC04016DSC04020DSC04025DSC04036DSC04037DSC04038
Read More