[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวันอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาวันอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้รางวัลกิจกรรม ประกวดแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน (ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี) ได้มีการจัดกิจกรรมตอบปัญหาวันอาเซียน ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม ได้รับความรู้จากกิจกรรมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ระดับสากลต่อไป

DSC09412
DSC09415
DSC09416
DSC09419
DSC09422
DSC09426
DSC09431
DSC09437
DSC09442
DSC09447
DSC09453
DSC09456
DSC09458
DSC09460
DSC09467
DSC09472
DSC09476
DSC09483
DSC09488
DSC09493
DSC09496
DSC09498
DSC09503
DSC09499
DSC09502
DSC06713
DSC06716
DSC06718
DSC06719
DSC06720
DSC06705
DSC06706
DSC06707
DSC06708
DSC06710
DSC06711
DSC06712
DSC06765
DSC06721
DSC06726
DSC06731
DSC06739
DSC06740
DSC06741
DSC06743
DSC06747
DSC06748
DSC06749
DSC06751
DSC06753
DSC06754
DSC06756
DSC06758
DSC06759
DSC06760
DSC06761
previous arrow
next arrow