[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์สมบัติของชาติ มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย บูรณาการกับ “วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง

เดอมงฟอร์ต” ในทุกระดับชั้น (Y.1-12)

2. จัดกิจกรรมเกมแข่งขันและตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

    ระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานดังนี้

– สะกดคำหรรษา  – ค้นหาคำตอบ  – ตรวจสอบคำคล้องจอง  – ชวนเพื่อนพ้องต่อสำนวน 

   นักเรียนต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุนกสนาน

ระดับชั้นมัธยมจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนโดยคุณครูผู้สอนดังนี้

– การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย กับหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องทองแดง

– พูดบรรยายและวิเคราะห์ หัวข้อ “สถานการณ์ภาษาไทยในปัจจุบัน”

– เล่นเกมตอบคำถาม ความรู้รอบตัวภาษาไทย

– ทายความหมายคำศัพท์ยากในภาษาไทย

– กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทยแห่งชาติ                      

– ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติวันภาษาไทย หลักภาษาและวรรณคดีไทย

S__25387045
5
IMG-4937
IMG_2102
IMG_2101
IMG_7755.HEIC
IMG_7756.HEIC
IMG_7758.HEIC
IMG_7761.HEIC
IMG_7763.HEIC
IMG_7764.HEIC
IMG_7765.HEIC
IMG_7766.HEIC
IMG_7767.HEIC
IMG_7768.HEIC
IMG_7769.HEIC
IMG_7770.HEIC
IMG_7772.HEIC
IMG_7773.HEIC
IMG_7774.HEIC
IMG_7775.HEIC
IMG_7777.HEIC
IMG_7778.HEIC
IMG_7779.HEIC
IMG_7780.HEIC
IMG_7782.HEIC
IMG_7785.HEIC
IMG_7786.HEIC
IMG_7788.HEIC
IMG_7789.HEIC
IMG_7792.HEIC
IMG_7793.HEIC
IMG_7794.HEIC
IMG_7795.HEIC
IMG_7797.HEIC
IMG_7798.HEIC
IMG_7800.HEIC
IMG_7802.HEIC
IMG_7803.HEIC
IMG_7804.HEIC
IMG_7805.HEIC
previous arrow
next arrow