[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร English Program ในประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.45-15.30 น. ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับ อ.ดร.มัณฑนา พันธุ์ดี รองหัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ ฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจำภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ 3

จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร English Program ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทย การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสมจากอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน

DSC05901
DSC05902
DSC05903
DSC05904
DSC05905
DSC05912
DSC05913
DSC05916
DSC05917
DSC05924
DSC05925
DSC05926
DSC05927
DSC05928
DSC05930
DSC05935
DSC05936
DSC05941
DSC05942
DSC05944
DSC05945
DSC05947
DSC05949
DSC05951
DSC05952
DSC05955
DSC05957
DSC05962
DSC05963
DSC05964
DSC05965
DSC05970
DSC05982
DSC05986
DSC05987
DSC05993
DSC05995
DSC05996
DSC05998
DSC06010
DSC06012
DSC06014
DSC06017
DSC06019
DSC06027
DSC06036
DSC06037
DSC06038
DSC06041
DSC06042
DSC06045
DSC06046
DSC06051
DSC06053
DSC06057
DSC06060
DSC06061
DSC06065
DSC06071
DSC06076
DSC06077
previous arrow
next arrow