[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 9 รูป ณ วัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.40 น. งานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและสภานักเรียน ได้เดินทางไปประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 9 รูป ณ วัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร ท่ามกลางบรรยากาศพุทธประเพณีที่สงบ เรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์


การถวายเทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยได้หล่อเทียนจากขี้ผึ้ง แล้วนำไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้พระภิกษุที่อธิษฐานพรรษาในอารามต่างๆใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยและศึกษาพระธรรม โดยตั้งจิตปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด ดังความปรากฏในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายประทีปโคมไฟทำให้ได้รับอานิสงส์เป็นผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์ และมีไหวพริบ ประดุจแสงสว่างของดวงเทียน
ขอให้อานิสงส์ผลบุญจากการถวายเทียนในครั้งนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ คณะภราดา คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีแสงสว่างส่องนำทางชีวิต มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และประสบความสำเร็จตามความปรารถนา ทั้งทางโลกและทางธรรม นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

DSC05349
DSC05351
DSC05354
DSC05358
DSC05359
DSC05360
DSC05361
DSC05362
DSC05363
DSC05366
DSC05367
DSC05368
DSC05369
DSC05371
DSC05372
DSC05375
DSC05376
DSC05380
DSC05381
DSC05383
DSC05384
DSC05390
previous arrow
next arrow