[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 และแต่งตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 และแต่งตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 โดยมีภารดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นประธานในพิธี สำหรับ คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นผู้อุทิศตน  เสียสละ ช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน อาทิ  โครงการจิตอาสา, โครงการ Pads for her, งานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณ, การช่วยเหลืองานและกิจกรรมสำคัญต่างๆของโรงเรียน  เป็นต้น รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ทั้งในด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบและการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนมีความรักและผูกพันในสถาบัน สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง โดยมีรายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1นายเปนเอกวิสุทธิกุลพาณิชย์ประธานสภานักเรียน
2นางสาวณัฐณิชาวุฒิธนาเดชรองประธานสภานักเรียน
3นางสาวอภิชญาศิริกุลวัฒนวงศ์เหรัญญิก
4นายชัชชลมณีรัตนรุ่งเรืองประชาสัมพันธ์
5นางสาวภัทรภรฐิตยานันท์กิจกรรม
6นางสาวชลิดาชาญสายชลวิชาการ
7นายวรพลรุจิรอานนท์ปฏิคม
8นางสาวโปรดปรานจวงประสานงาน

และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของการเลือกตั้งจากสถานการณ์จริง

3. เพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน และปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานสภานักเรียน

พรรคที่มีคะแนนเสียงสูงสุดคือ พรรค ACEP Radiant โดยมีสมาชิกดังนี้

1นายภวินท์สุวรรณภาภรณ์ID 213ชั้น 11/1หัวหน้าพรรค
2นายสหณัฏฐพลายวิชิตID 122ชั้น 11/1รองหัวหน้าพรรค
3นางสาวโปรดปรานจวงID 38ชั้น 11/1เหรัญญิก
4นายณัฐวัฒน์ตันติอภิกุลID 869ชั้น 11/1ประชาสัมพันธ์
5นายวรพลรุจิรอานนท์ID 205ชั้น 11/2กิจกรรม
6นายนภัทรก่อสินเจริญID 762ชั้น 10/1วิชาการ
7นายณัฐชลมณีรัตนรุ่งเรืองID 332ชั้น 10/1ปฏิคม
8นายศรันย์ภัทร์ถาคำID 1566      ชั้น 11/1ประสานงาน

ทางคณะผู้บริหารได้มอบใบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และติดเข็มสภานักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้

DSC04848
DSC04850
DSC04856
DSC04863
DSC04864
DSC04867
DSC04869
DSC04871
DSC04872
DSC04875
DSC04877
DSC04881
DSC04883
DSC04892
DSC04894
DSC04897
DSC04900
DSC04901
DSC04903
DSC04906
DSC04908
DSC04909
DSC04912
DSC04914
DSC04916
DSC04917
DSC04921
DSC04933
DSC04935
DSC04938
previous arrow
next arrow