[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม อีกทั้งยังสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด โดยในกิจกรรมได้จัดการแข่งขันแชร์บอลหญิงนักเรียน ระหว่างสีแดง พบกับ สีน้ำเงิน และ แชร์บอลหญิงครู และบุคลากร ระหว่างสีแดง พบกับ สีน้ำเงิน

DSC04064
DSC04065
DSC04066
DSC04067
DSC04068
DSC04070
DSC04073
DSC04074
DSC04075
DSC04077
DSC04078
DSC04079
DSC04082
DSC04147
DSC04153
DSC04155
DSC04156
DSC04157
DSC04158
DSC04167
DSC04172
DSC04187
DSC04190
DSC04195
DSC04196
DSC04197
DSC04199
DSC04209
DSC04214
DSC04215
DSC04216
DSC04217
DSC04219
DSC04222
DSC04224
DSC04225
DSC04227
DSC04241
DSC04243
DSC04247
DSC04248
DSC04250
DSC04251
DSC04252
DSC04259
DSC04256
DSC04258
DSC04260
DSC04261
DSC04265
DSC04266
DSC04267
DSC04271
DSC04275
DSC04276
DSC04278
DSC04279
DSC04280
DSC04282
DSC04283
DSC04284
DSC04286
DSC04292
DSC04294
DSC04295
DSC04296
DSC04297
DSC04298
DSC04299
DSC04302
DSC04303
DSC04307
DSC04308
DSC04312
DSC04314
DSC04316
DSC04319
DSC04326
DSC04327
DSC04329
DSC04333
DSC04346
DSC04348
DSC04349
DSC04353
DSC04355
DSC04357
DSC04358
DSC04362
DSC04364
DSC04366
DSC04367
DSC04368
previous arrow
next arrow