[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

กิจกรรมการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษรุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานกีฬาและสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการจัดกิจกกรมการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนรุ่นที่ ๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม เกิดความปลอดภัยในการเล่นกีฬามากขึ้น โดยกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีเด็กและเยาวชนเริ่มฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำจึงเป็นที่นิยมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชน ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ มีการทดสอบพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ งานกีฬา และสโมสรสระว่ายน้ำ ST. PETER SPORT CLUB มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น จัดกิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ

๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก กฎ กติกา ของกีฬาว่ายน้ำ

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

๑.๔ เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย สอดแทรกความรู้ และความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ

๑.๕ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในกีฬาว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และพัฒนาศักยภาพการว่ายน้ำไปสู่ความเป็นสากลได้มีพัฒนาการการว่ายน้ำไปที่ถูกต้องมากขึ้น

สรุปผลการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • เกณฑ์เวลาคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 Click Here
  • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบ คัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นที่ ๕
    โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Click Here

ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ, ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ, ภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ, ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, คณะผู้บริหาร ที่ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเสมอมา