[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

นักเรียนชมรมโรบอท โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ชมรมโรบอทส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2565 ประเภท หุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ.ยุวชน  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล บางกะปิ  จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับมัธยมศึกษา เริ่มจากการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจตามโจทย์ เขียนโปรแกรม วางแผนการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตามเกมการแข่งขัน ในแต่ละครั้งของการแข่งขันผู้แข่งขันจะได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของตนเองให้มากขึ้นในหลายมิติ การแข่งขันประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 เกม คือ  Rescue Line  เป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางและทำภารกิจตามโจทย์ที่กำหนด และRescue Maze เป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เคลื่อนที่ในในเขาวงกตและทำภารกิจตามที่โจทย์กำหนด

ผลการแข่งขัน

ประเภท Rescue Line  ได้ลำดับที่ 8 จาก 44 ทีม

ผู้แข่งขัน1.  ธราเทพกิจรุ่งรัตนกุลYear 9/4
2.  มิราเต็มสุนทรYear 12/1

ประเภท Rescue Maze  ได้ลำดับที่ 8 จาก 46 ทีม

ผู้แข่งขัน1.  ณภัทรสุวรรณาภรณ์Year 12/1
2.  กฤษฏ์ อิทธิสมบูรณ์Year 12/2

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย คุณครู ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้มีเวลาในการฝึกซ้อมแข่งขัน ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Pic
Pic1
Pic2
Pic3
Pic4
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_2_1
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_3
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_15_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_20_1
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_23
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_24
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_36_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_45
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_48_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_51_1
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_62_1
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_65
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_71_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_79
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_83_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_88
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_93
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_94_2
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_96_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_99
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_99_1
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_107
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_123
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_124_2
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_126_1
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_127_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_131_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_132_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_133_1
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_135
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_142_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_144_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_152_0
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_156_2
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_163_2
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_165
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_172_2
LINE_ALBUM_TPA 28522_๒๒๐๕๓๑_175_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_0_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_1_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_2_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_3_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_5_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_6_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_7
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_9
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_17_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_18
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_21_0
LINE_ALBUM_TPA 29522_๒๒๐๕๓๑_30
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_3
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_7
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_10
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_16
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_27
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_28
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_31
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_34
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_35
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_40
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_41
LINE_ALBUM_TPA 270522_๒๒๐๕๓๑_42
S__31842333
previous arrow
next arrow