[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (2022 ACEP Professional Development Fair)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้แนวคิด และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลกรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ครู และบุคคลากรได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

DSC09656
DSC09657
DSC09663
DSC09664
DSC09665
DSC09666
DSC09668
DSC09670
DSC09659
DSC09673
DSC09677
DSC09680
DSC09683
DSC09684
DSC09686
DSC09688
DSC09689
DSC09691
DSC09693
DSC09697
DSC09698
DSC09699
DSC09701
DSC09704
DSC09705
DSC09706
DSC09710
DSC09712
DSC09714
DSC09715
DSC09716
DSC09719
DSC09720
DSC09722
DSC09723
DSC09724
DSC09726
DSC09727
DSC09730
DSC09731
DSC09734
DSC09735
DSC09736
previous arrow
next arrow