May 11, 2022

Day

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้แนวคิด และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลกรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครู และบุคคลากรได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
Read More