[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

2022 ACEP Summer School Year 4-6 Art Activity Activity 2 : Tiger Drawing

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.30

เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาด (Drawing) โดยใช้เทคนิคเกรยอง (Crayon) บนระดาษ ขนาด 42×59 ซม. (A2) โดยฝึกการลงน้ำหนัก ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา ตามแบบที่กำหนดให้ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดภาพเสือด้วยเกรยอง แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ 

ผู้เขียน มิสนันทพร บุญเจริญ

0001
001
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
previous arrow
next arrow