April 7, 2022

Day

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.30 เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาด (Drawing) โดยใช้เทคนิคเกรยอง (Crayon) บนระดาษ ขนาด 42×59 ซม. (A2) โดยฝึกการลงน้ำหนัก ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา ตามแบบที่กำหนดให้ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดภาพเสือด้วยเกรยอง แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาดและการระบายสี (Painting) โดยให้นักเรียนสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยการใช้สีและพู่กัน ประกอบกับเทคนิคอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียน มิสนันทพร บุญเจริญ
Read More
กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียน Year 10 โดยทางโรงเรียนได้เชิญอาจารย์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะทางศิลปะให้กับนักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ Activity 1 : Orthographic and Isometric Drawings วันศุกร์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 –...
Read More
ประกาศผลรางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ “COVID กับ ชีวิตประจำวัน” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ภาพผลงานแสดงถึงความสามารถในการวาดภาพ จินตนาการและความคิดสร้างารรค์ของนักเรียน ACEP ถึงการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเทคนิค Digital Painting โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / iPad / Smartphone etc. “ การให้รางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ...
Read More
นักเรียนระดับชั้น Year 11 วิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้เรียนรู้วิธีการวาดและการระบายสีภาพคนเหมือน โดยให้วาดหน้าตนเอง เทคนิคสีโปสเตอร์บนกระดาษร้อยปอนด์ ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) โดยให้ใช้สีขาว-ดำ ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดและการระบายสีโปสเตอร์ภาพคนเหมือน แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบของผลงานในหัวข้อนี้ที่ให้นักเรียนวาดใบหน้าของตนเอง...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฏกติกาสากล ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีการวางแผน คิดวิเคราะห์ มีสมาธิในการเล่น เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถแบ่งเวลาในการเล่น E-Sports ให้ถูกต้องและรักษาสุขภาพเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ในการเล่นกีฬา E-Sportsเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและปฏิบัติตามตามกฎกติกาสากลของกิจกรรม E-Sportsเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่น E-Sports และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองได้
Read More
1. ประเภท Challenge  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีได้รับรางวัล ” Core Values Gracious Professionalism Award “ 692ด.ช.ธราเทพ             กิจรุ่งรัตนกุลYear 8644ด.ช.รมิณ                  เต็มสุนทรYear 8987ด.ช.กิตติพัฒก์          ศรีเลขะรัตน์Year 71080ด.ช.บุณยวัต             ชัยถิรสกุลYear 61187ด.ช.จอมเดช            ศรีเลขะรัตน์Year 5...
Read More